Charter van het Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles

De Ministers belast met Toerisme van het Waalse Gewest en in het College van de Franse Gemeenschapscommissie hebben het "Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles" in 1998 toevertrouwd een website te creëren, die Wallonië en Brussel op het Internet moet promoten.

Deze site heeft bijgevolg als doelstelling het Waalse en het Brussels Gewest aan haar inwoners en aan de "rest van de wereld" voor te stellen.

Het OPT hoopt dat zijn website het uitgangspunt wordt voor al diegenen die toeristische informatie over Brussel en Wallonië zoeken. Het is namelijk de drager van die officiële informatie, die gereglementeerd is door wettelijke teksten en die deze materie in ons land beheert.

Wat betreft de gegevens van andere instanties, toegankelijk via onze website door middel van hyperlinks, wensen wij een Charter op te stellen waarvan enkel de ondertekenaars op onze pagina's zullen verschijnen.

Dit Charter specificeert dat de verantwoordelijken van de genoemde sites instemmen met de overeenkomst, door dewelke zij zich ertoe verbinden verschillende punten na te leven:
- de informatie, die verspreid wordt door de verantwoordelijke beheerder van de desbetreffende site, moet accuraat en volledig zijn en regelmatig geactualiseerd worden;
- deze informatie moet de wettelijke regels in acht nemen, die op deze materie van toepassing zijn;
- deze informatie moet de wetgeving inzake auteursrechten naleven, met name het eigendomsrecht, intellectueel eigendom inbegrepen;
- deze informatie moet zowel de regels inzake respect voor het privéleven nakomen, als de geautomatiseerde verwerkingsmogelijkheden van persoonlijke gegevens en het recht op afbeelding;
- deze informatie zal de openbare orde respecteren en de Belgische wetgeving in het bijzonder;
- de desbetreffende website zal de grondbeginselen der menselijke waardigheid respecteren, wat inhoudt de bescherming van het menselijke leven en de afwijzing van alle mogelijke vormen van discriminatie.
- de website zal erover waken in het bijzonder de minderjarigen te beschermen tegen alle mogelijke vormen van uitbuiting.
- indien de desbetreffende website diensten van commerciële aard aanbiedt:

1. Zal hij erover waken de specifieke eigenschappen van het product of de aangeboden dienst te beschrijven, zonder de raadpleger op een verkeerd spoor te zetten;
2. Zal hij ervoor zorgen de informatie, die nodig is om de transactie uit te voeren, op een eerlijke, rechtschapen en gemakkelijk toegankelijke manier te verschaffen;
3. Zal hij de volledige identiteit van de verkoper of dienstenleverancier verschaffen.

De grondbeginselen van dit Charter zijn gebaseerd op verschillende wetteksten, waaronder:

De Belgische Grondwet https://www.senate.be/doc/const_fr.html

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger https://www.lexilogos.com/declaration_droits_homme.htm

Als uw website aan de bovenvermelde grondbeginselen beantwoordt, nodigen wij u vriendelijk uit een e-mail te sturen naar [email protected] met de volgende tekst::

Ja, mijn website – geen blog - beantwoordt aan de in uw Charter geformuleerde grondbeginselen en promoot een toeristische locatie of een evenement in Brussel of in Wallonië.
Bijgevolg stel ik voor dat u een hyperlink plaatst van uw website naar de mijne..

Wat mijzelf betreft, verbind ik me ertoe een hyperlink van mijn website naar de uwe te plaatsen met behulp van de logo's of banners aangeboden in uw bibliotheek.

Indien een van de in uw Charter aangehaalde voorwaarden niet meer vervuld zou worden, behoudt het OPT zich het recht voor onmiddellijk de hyperlink met mijn site op te heffen.

Ik bevestig deze verbintenis door u een fax te sturen naar +32 2 513 69 50 die de onderstaande tekst vermeldt en ondertekend wordt.

DATUM:
NAAM VAN DE WEBMASTER:
UW URL:

Voor zover het OPT na analyse acht dat uw site beantwoordt aan de in het Charter beschreven voorwaarden, wordt u opgenomen op onze website, op voorwaarde dat u ook verwijst naar onze site, met de logo's of banners, hiervoor bestemd, te gebruiken uit onze Bibliotheek.

Indien een van de in uw Charter aangehaalde voorwaarden niet meer vervuld zou worden, behoudt het OPT zich het recht voor onmiddellijk de hyperlink met de betreffende site op te heffen.

Het OPT-team